Na záručný a pozáručný servis elektrických zariadení preberáme výlučne zariadenia, pri ktorých je možné preukázať ich pôvod vyplneným záručným listom vystaveným firmou Vianio s.r.o. Zariadenia predané inými subjektami neservisujeme.

Vzhľadom na to, že s opravou sú vždy spojené náklady na diagnostiku problému spojenú s prepravou do / z autorizovaného servisu pre dané zariadenie, rozoberaním, skladaním a nastavovaním zariadenia, Vianio s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať okamžite splatný poplatok za diagnostiku problému na opravu odovzdávaného zariadenia s preukázaným pôvodom (s vyplneným záručným listom) vo výške 10€ s DPH.

V prípade ak sa Vianio s.r.o.  v rámci svojej dobrej vôle dohodne so zákazníkom na prevzatí a servis zariadenia bez preukázaného pôvodu (bez vyplneného záručného listu), Vianio s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať okamžite splatný poplatok za diagnostiku problému na opravu odovzdávaného zariadenia vo výške 30€ s DPH.

Po úhrade poplatku a fyzickom prevzatí zariadenia do opravy pripraví Vianio s.r.o. v spolupráci s príslušným servisom cenovú kalkuláciu opravy zariadenia a táto bude komunikovaná mailom, telefonicky alebo prostredníctvom SMS na odsúhlasenie. Ak zákazník akceptuje cenu opravy, zariadenie bude opravené v príslušnom servise.

Pokiaľ nie je určené inak, záruka na opravu je 6 mesiacov a nevzťahuje sa na časti a súčasti zariadenia, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu (motory, akumulátory, ostrie nožníc,...).

Po vykonaní opravy a úhrade nákladov na servis bude zariadenie vrátené osobne alebo kuriérom za poštovné 3€ zákazníkovi.

Ak zákazník neakceptuje cenu opravy, bude zariadenie vrátené osobne alebo kuriérom za poštovné 3€ s DPH zákazníkovi, ktorý ho dodal na opravu.

Zaplatený poplatok 10€ (alebo 30€ v prípade cudzieho zariadenia) použije Vianio s.r.o.  na úhradu diagnostiky problému zariadenia servisu, ktorý danú diagnostiku vykonal, t.j. nebude vrátený zákazníkovi.

Produkt pridaný do zoznamu prianí
Produkty pridané na porovnanie

Stránka používa cookies. Viac sa o nich dočítate tu. Bez registrácie sú dáta anonymné, po registrácii máte plné právo s nimi manipulovať podľa vášho želania.